5 – 15% kostenbesparing met Commissioning

Uit Amerikaans onderzoek bij 1500 gebouwen blijkt dat commissioning zorgt voor kostenbesparing. Hier onder een samenvatting van het onderzoek dat is uitgevoerd onder leiding van Crowe.

Commissioning van gebouwen (Cx) is een proces voor een efficiënte bouwproces dat kan worden toegepast op nieuwbouw en bestaande gebouwen. Het resultaat biedt energie- en niet-energetische voordelen.

De voordelen van commissioning zoeken bij één gebouw is een uitdaging, een studie uit 2009 met 643 commerciële gebouwen leverde een solide dataset voor een onderzoek op. Daarnaast zijn er in een nieuwe onderzoek (2018) 839 extra gebouwen toegevoegd met een bijgewerkte meta-analyse, hiermee betreft het onderzoek naar besparing over 34,7 miljoen vierkante meter vloeroppervlak.

Sinds 2009 is in Amerika commissioning bij de bouw blijven groeien, gedreven door nieuwe bouwvoorschriften, subsidieprogramma’s en een toenemend bewustzijn van de voordelen commissioning. Tegelijkertijd worden controles steeds geavanceerder en is er analysesoftware ontwikkeld om te helpen bij de commissioning.

Het onderzoeksteam vindt dat de beschikbare middelen en de markt belangrijke determinanten zijn van de resultaten. Significant worden kosten-effectieve besparingen over het hele onderzoeksgebied gevonden. Besparing op primaire energie voor Cx-projecten in bestaande gebouwen varieerde van 5 procent voor programma’s uitgevoerd onder subsidieaanvragen, 9 procent voor commissioning op basis van monitoring (dwz uitgebreid met submetering en diagnostiek), en 14 procent voor Cx-projecten buiten de subsidie programma’s.

Voor alle projecttypen varieerden de mediane besparingen van 3 procent voor het accommodatiemarktsegment tot 16 procent voor rijksvastgoed- en veiligheidsvoorzieningen. De resultaten verschilden niet significant per gebouwgrootte of per marktsegment.

Energiebesparingen worden zelden geschat bij ingebruikname van nieuwbouw. Het onderzoeksteam ontdekten ook dat de mediane kosten van commissioning lager waren voor de steekproef uit 2018 dan voor de steekproef uit 2009.

De mediane terugverdientijd van commissioning voor bestaande gebouwen was 1,7 jaar, met een 25e – 75e percentielbereik van 0,8–3,5 jaar. Het onderzoeks artikel vat deze en andere belangrijke bevindingen samen en bespreekt hoe de 2018 gegevens weerspiegelen verschuivingen in de inbedrijfstellingspraktijk en resultaten.

Potentieel bij energiebesparing bij EBCx (Existing Buildings) en MBCx (Monitored Buildings)

Het volledige artikel is terug te vinden op https://www.sciencedirect.com/

Building commissioning costs and savings across three decades and 1500 North American buildings

Onderzoek binnenmilieukwaliteit en leerresultaten

De universiteit van Maastricht zal de komende vijf jaar in 280 klaslokalen een onderzoek doen naar binnenmilieu en leerresultaten van ongeveer 10 000 kinderen. Elk klaslokaal is permanent uitgerust met een sensor die de luchtkwaliteit (kooldioxide en grove deeltjes), temperatuur, relatieve vochtigheid, lichtintensiteit en geluidsniveaus meet, allemaal met intervallen van 1 minuut. De locatie van detectieapparatuur binnen en tussen kamers is gevalideerd door een pilotstudie. Academische prestaties van schoolgaande kinderen worden gemeten door middel van gestandaardiseerde cognitieve tests. Daarnaast wordt een reeks gezondheidsindicatoren verzameld (bijv. Schoolverzuim en vraag naar gezondheidszorg), samen met een uitgebreide reeks sociaal-demografische kenmerken (bijv. Ouderlijk inkomen, opleiding, beroepsstatus)

Blootstelling aan slechte omgevingsomstandigheden is in verband gebracht met verslechtering van de fysieke en mentale gezondheid en met vermindering van cognitieve prestaties. Omgevingscondities kunnen ook de cognitieve ontwikkeling van kinderen beïnvloeden, maar epidemiologisch bewijs is schaars. In ontwikkelde landen brengen kinderen 930 uur per jaar door in een klaslokaal, de tweede alleen in de slaapkamer. Met behulp van continue sensortechnologie onderzoeken ze de relatie tussen binnenmilieukwaliteit (IEQ) en cognitieve prestaties van schoolgaande kinderen. De voorgestelde studie zal resulteren in een beter begrip van de effecten van omgevingskenmerken op cognitieve prestaties, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor experimentele studies.

De uitgangspunten van het onderzoek kunt u terug vinden op NCBI ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7076238/)

Nut van Commissioning

Voegt commissioning iets toe aan de kwaliteit van de installaties, ofwel, heeft commissioning zin? Het lijkt toch vanzelfsprekend dat de ontwerpende en bouwende partijen zelf zullen controleren of de ontworpen en de gerealiseerde installaties voldoen aan de uitgangspunten? Helaas blijkt dat in de praktijk heel vaak niet het geval.

En tevens blijkt in de praktijk dat ongeveer 75% van de installaties bij oplevering niet voldoen aan de gestelde uitgangspunten. Vaak blijkt de oorzaak van de geconstateerde afwijkingen in de ontwerp fase of in de constructie fase te liggen doordat:

  • Het Programma van Eisen niet duidelijk genoeg was.
  • In het ontwerp is afgeweken van het PvE zonder dat met de opdrachtgever te communiceren.
  • Wijzigingen in het bouwkundig ontwerp niet goed worden gecommuniceerd naar de installatie-ontwerper en visa versa.
  • In installatieberekeningen of -tekeningen fouten zijn gemaakt, die door gebrek aan controle door niemand geconstateerd zijn.

Waarschijnlijk moet de oorzaak van dit soort fouten gezocht worden in de druk en hektiek van een ontwerp-en realisatie traject. De toegevoegde waarde van commissioning is dan ook dat een commissioner geen deel uitmaakt van het ontwerp- en bouwteam en geen andere verantwoordelijkheid heeft dan het controleren van het proces.